Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SOULSUPYOGA

 

1.Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door SOULSUPYOGA gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van SOULSUPYOGA, www.soulsupyoga.com.

1.2 Deelnemer: degene die aan een door SOULSUPYOGA georganiseerde Les, Workshop, Training of Retreat deelneemt bij SOULSUPYOGA.

1.3 SOULSUPYOGA is gevestigd te Wijk aan Zee aan de Sint Odulfstraat 2 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 34285528.

1.4 Retreat: een door SOULSUPYOGA georganiseerd individueel cursusprogramma bestaande uit suppen en yoga van tenminste 24 aaneengesloten uren.

1.5 Workshop: een bij SOULSUPYOGA gegeven cursus, waarin gedurende enkele uren gewerkt wordt aan een opdracht, waarbij suppen en yoga voor de deelnemer betekenis krijgt.

1.6 Training: een bij SOULSUPYOGA gegeven cursus, waarbij de deelnemer individueel of in groepsverband vaardigheden in combinatie met suppen of yoga aanleert en beoefent.

1.7 Suppen: Suppen staat voor Stand Up Paddle, en is een vorm van de surfsport waarbij men op een surfboard staat en zich voortbeweegt met een peddel. SOULSUPYOGA biedt vormen van Suppen met een actieve inspanning van lichaam en geest gericht op het opbouwen van een goede fysieke en geestelijke conditie. Hierbij wordt gebruik maakt van een accommodatie op de wal en een (met boeien gemarkeerd) parcours waarbinnen de activiteiten plaatsvinden.

1.8 Yoga: SOULSUPYOGA biedt vormen van yoga met een actieve inspanning van lichaam en geest gericht op een goede fysieke en geestelijke conditie met verbetering van lichamelijk en geestelijk welzijn.

1.9 Supyoga: Supyoga is een combinatie van Suppen en yoga, waarbij men op een surfboard staat, zich voortbeweegt met een peddel op een surfboard en in de accommodatie op de wal én binnen het uitgezette parcours yoga beoefent.

 

2.Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van andere voorwaarden van toepassing op alle  Lessen, Workshops, Trainingen en Retreats bij SOULSUPYOGA.

2.2 SOULSUPYOGA kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. 

 

3.Tijdige betaling, gevolgen niet- tijdige betaling en Prijswijziging

3.1 De deelnemer betaalt een Workshop, Training of les  voorafgaand aan de aanvang van de les, workshop of training. Zonder ontvangen betaling mag SOULSUPYOGA deelname weigeren. 

3.2 De deelnemer betaalt een Workshop of Retreat uiterlijk dertig dagen voor de geplande Retreat. Zonder tijdig ontvangen betaling mag SOULSUPYOGA deelname weigeren.

3.3 Voor sommige Workshops, Trainingen en Retreats geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting” . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

3.4 De geldende prijzen voor lessen,  workshops en trainingen staan  op de Website. SOULSUPYOGA behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen worden tenminste drie maanden vooraf aangekondigd in SOULSUPYOGA, en/of door vermelding op de Website.  

 

 

4.Workshop: Annulering

4.1 SOULSUPYOGA behoudt zich het recht voor het Workshop-programma te wijzigen als gevolg van weersomstandigheden en zee- en swell-condities. 

4.2 SOULSUPYOGA behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren als gevolg van weersomstandigheden en zee- en swell-condities. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de Deelnemer.

4.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@soulsupyoga.com.

4.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 10,- administratiegeld.

4.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

 

 

5.Retreat: Annulering

5.1 Annulering van deelname aan de geplande Retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@soulsupyoga.com.

5.2 Tot 30 dagen voor de geplande Retreat kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

5.3 Binnen 30 dagen voor de geplande Retreat datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 5% van de Retreat Prijs in rekening wordt gebracht.

5.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de Retreat, wordt 10% van de Retreat Prijs in rekening gebracht.

5.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retreat, wordt 75% van de reeds betaalde Retreat Prijs niet terugbetaald.

5.6 SOULSUPYOGA behoudt zich het recht voor het Retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retreat Prijs terugbetaald.

5.7 SOULSUPYOGA behoudt zich het recht voor het Retreat-programma te wijzigen als gevolg van weersomstandigheden en zee-en swell-condities. 

 

6.Persoonsgegevens

6.1 SOULSUPYOGA verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het  voor het uitvoeren van de overeenkomst. SOULSUPYOGA gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6.2 SOULSUPYOGA gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van SOULSUPYOGA en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het programma. Indien de Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van SOULSUPYOGA, kan de deelnemer dat kenbaar maken via e-mail aan: info@soulsupyoga.com. De  Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van SOULSUPYOGA gebruik kan worden gemaakt.

 

 

7.Aansprakelijkheid

7.1 SOULSUPYOGA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met deelname aan Workshops, Trainingen en/of Retreats bij, of verzorgd door, SOULSUPYOGA.

7.2 SOULSUPYOGA werkt met gekwalificeerde teachers en zorgt altijd voor  Workshops en Retreats van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop of Retreat. Door deelname aan een Workshop of Retreat bij, of verzorgd door, SOULSUPYOGA, aanvaardt de  Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. SOULSUPYOGA adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met een workshop of retreat begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende teacher/coach vóór aanvang van de Workshop of Retreat.

  • Luister goed naar de instructies van de betreffende teacher en volg deze op.

  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

7.3 Wanneer Soulsupyoga in de nakoming van haar verbintenissen is tekortgeschoten dan is Soulsupyoga voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk. De beantwoording van de vraag of Soulsupyoga tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen wordt uitsluitend bepaald door het Nederlands Burgerlijke recht.

7.4. Soulsupyoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit.

7.5 De aansprakelijkheid voor alle overige schades zal per deelnemer nooit meer kunnen bedragen dan één maal de betaalde prijs per persoon.

7.6 Soulsupyoga zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan tengevolge van:

• handelingen en invloeden van derden, die niet rechtstreeks door Soulsupyoga zijn ingeschakeld bij de uitvoering van een Retreat/Workshop

• omstandigheden die, krachtens de wet of de maatschappelijk geldende normen, niet in redelijkheid aan Soulsupyoga kunnen worden toegerekend.

• verlies of beschadiging van bagage en waardepapieren.

7.7 Soulsupyoga zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld als deelnemers:

• aanwijzingen van medewerkers van Soulsupyoga, die noodzakelijk zijn om een goed verloop van het retreat/workshop te kunnen waarborgen, niet opvolgen

• zich onttrekken aan geboden begeleiding en instructie tijdens activiteiten.

7.8 SOULSUPYOGA kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien een bepaalde les, instructeur en/of gebruiksartikel om welke reden dan ook niet beschikbaar is als wel de kern van de Les, Workshop. Retreat of Training wordt bereikt. .

7.9 Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om er zeker van te zijn dat zij een reeks oefeningen, die wordt aangeboden in een programma dat zij volgen, of in een les die zij bijwonen, kunnen doorstaan. Deelnemers aanvaarden het risico van letsel bij het uitvoeren van oefeningen en worden geadviseerd hun arts te raadplegen alvorens met een les te beginnen.

7.10 SOULSUPYOGA accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen van Deelnemers, of voor letsel aan Deelnemers in het pand van SOULSUPYOGA, of daarbuiten, behalve voor zover zodanig verlies, schade of letsel door de wet niet mag worden uitgesloten.

 

 

8.Toepasselijk recht en geschillen beslechting

8.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Klachten worden onverwijld en in ieder geval binnen drie dagen bij SOULSUPYOGA schriftelijk of per e-mail ingediend. SOULSUPYOGA zal binnen tien werkdagen op een klacht reageren. 

8.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Workshop, Training of Retreat, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij SOULSUPYOGA zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.